CONSUM INDUSTRIAL DE L'AIGUA

Índex


Sobre la indústria, caldria veure la legislació que regeix les pautes de conducta i de sanció dels vertents contaminants d'aquestes entitats.

Per tant derivem una activitat de recerca en la qual es permetrà arribar a determinats objectius.

OBJECTIUS


DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT

Tota empresa industrial utilitza en major o menor quantitat d'aigua, ja sigui per a neteges o per a l'ús sanitari, per als propis processos de fabricació o perquè el propi producte final ha d'incloure l'aigua en la seva composició. En línies generals, són dos els problemes de l'aigua en relació amb la indústria: el primer derivat del seu consum, l'altre derivat de les aigües residuals que es generen dels processos de producció, dellixiviat dels residus, de les neteges de les instal·lacions i maquinària, en definitiva, el problema derivat des del moment que entren dintre de les instal·lacions fins que surten d'ella cap a la llera pública o bé un col·lector.

Consum i abocaments són els dos problemes de l'aigua amb la indústria i mereixen atenció individualitzada. No obstant això, ambdós han de tractar d'acomplir el principi de reducció i prevenció en origen. En el cas del consum, s'ha de reduir al mínim el volum d'aigua utilitzada en els processos industrials; en el cas dels abocaments s'ha de reduir al mínim la seva generació.

A Catalunya hi han cinc sectors industrials principalment: sector alimentari, escorxadors, adobament de pells, fabricació de paper, sector químic.

Les despeses d'aigua per processos industrials, segons l'Institut Català d'Energia (1994), generalment són:

Processos nutritius
Refrigeració
Neteja
Calderes
Regeneració de resines
Aigua sanitària
Altres
48,2%
22,8%
11%
4,4%
3,6%
1,6%
5,4%

Segons, l'estudi sobre la qualitat de l'abocament dels diversos sectors industrials que acompanya el pla de sanejament de Catalunya conclou que dels establiments tèxtils i adobadors, químic i manufacturació i fabricació alimentària són els sectors més involucrats en l'abocament contaminant.

Les actuacions a la Indústria serien: reducció de la càrrega contaminant i reutilització, recuperació i reclatge de les aigües emprades en els processos industrials.

Per començar, caldria remarcar que el vertents de la Indústria són altament contaminants pel medi aquàtic, calen moltes mesures de control i sanejament per aquest medi.

La legislació a buscar, del tema Abocaments, seria:

 1. D 76/464/CEE, de 4 de Maig : Contaminació ocasionada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi aquàtic a la comunitat.
  Correspon a la legislació espanyola: Aigües continentals: article 92-100 llei aigües, 29/1985 de 2 d'agost; article 245-273 del RD 849/1986 d'11 d'Abril, i RD 927/1988 de 29 de Juliol. Aigües marines: article 56-62 llei de costes, 22/1988 de 28 de Juliol i RD 258/1989 de 10 de Març.

 2. D 80/68/CEE de 17 de Desembre: protecció de les aigües subterrànies contra la contaminació causada per determinades substàncies perilloses.
  Correspon a la legislació espanyola: article 94 llei aigües 29/1985 de 2 d'Agost, article 256 a 269 del RD 849/1986 d'11 d'Abril.

 3. D 82/176/CEE de 17 de Desembre: valors límit i objectius de qualitat pels abocaments de mercuri del sector de l'electròlisi dels clorurs alcalins.
  Correspon a la legislació espanyola: Aigües continentals: O. de 12 de Novembre de 1987 ;Aigües marines:O. de 31 d'Octubre de 1989.
  Sobre els abocaments en valors límit i objectius, a part d'aquest sector també hi ha el Cadmi, els clorurs alcalins, l'hexaclorociclohexano, per substàncies perilloses.

 4. Resolució del consell, 7 de febrer de 1983: lluita contra la contaminació de les aigües.

 5. D 91/271/CEE de 21 de Maig, tractament de les aigües residuals urbanes, resolució de 28 d'abril de 1995.
Un cop assolida la informació, part que poden realitzar per equip de treball i cooperar entre ells per aconseguir tota la informació. D'aquesta manera estem treballant el treball en equip, la presa de decisions, la facilitat per planificar i organitzar i la distribució de tasques.

Ara que ja tenen tota la informació, caldrà que planifiquin com la analitzaran i extrauran els resultats.

Una alternativa per a contextualitzar l'activitat, seria centar-se més en el tipus de fàbriques que hi ha a la zona i observar quina és la penalització que patirien en cas d'anar contra la llei.

Aquesta activitat podria ser complementària amb l'activitat d'anàlisi de les aigües industrials, ja que podrien detectar possibles fraus de indústries, a partir de la legislació vigent.