EL CICLE DE L'AIGUA DINS LA NATURA

Índex

L'aigua és després de l'aire el recurs natural més important per l'ésser humà i en general per tots els éssers vius. L'aigua és l'únic compost natural present en quantitats importants en els tres estats de agregació de la matèria -sòlid, líquid i gas-. Això fa possible que dugui a terme moltes i diferents funcions dins la biosfera. L'aigua circula per tot el planeta, movent-se de l'atmosfera cap a la terra i els mars en forma de precipitacions i viceversa en forma d'evaporació. Discorre pels rius i aquests cap al mar. Cau en forma de neu a les altes muntanyes, o forma gel a les regions fredes. Es filtra per la terra i recarrega els aqüífers i aquests al seu temps alimenten fonts i originen rius i llacs. Forma part dels éssers vius convertint-se el seu principal element. Tot aquest procés no seria possible sense l'energia tèrmica del sol que és qui manté en moviment tot aquest cicle.

Una altra funció molt important del cicle hidrològic és el seu efecte sobre el clima del planeta. Les corrents marines escalfen o refreden moltes zones del planeta, mantenint condicions òptimes per a la vida a regions on seria difícil (per exemple Europa tindria una clima molt més fred de no ser per l'aportació de calor de la famosa corrent del golf, o la freda Sibèria també patiria hiverns més rigorosos de no ser per la calor que originaria de latituds més baixes circula pels seus grans rius). Per tant l'aigua és una part important del sistema tèrmic del planeta i la principal responsable de les seves condicions d'habitabilitat al mantenir situacions climàtiques moderades i més adients per a la vida.

La major part de l'aigua es troba en forma líquida en els mars del planeta. L'aigua dolça només representa un 061 del total, i d'aquesta un 99% és aigua subterrània. Per tant s'estima que uns 46.000 km3 es troben presents en la part terrestre del cicle hidrològic.

L'avenç tecnològic i el progrés humà en general han suposat un important procés de complexitat en les formes i els estils de vida. Tant es així que avui ens costa de veure la relació directa entre les nostres cuites quotidianes i les realitats naturals que les sustenten. L'escalfor de les nostres llars prové del radiador, la llum de la corrent, l'aigua de les canonades i més enllà les companyies subministradores són les darreres responsables que quan pitgem l'interruptor s'encengui el llum, que puguem cuinar quan encenem el gas, que ens puguem dutxar quan obrim l'aixeta.

On això és més clamorosament evident és amb l'aigua. Segurament el fet natural que més quotidianament circula per les nostres llars i resol gran part de les nostres necessitats diàries. Però l'aigua no té la seva raó de ser en aquest fet, l'aigua és la sang del planeta. Tant és així que molts dels desastres mediambientals que estem patint venent per alteracions provocades en els cicle natural de l'aigua. Els rius, els llacs, els aqüífers, els aiguamolls (aquests materials es referiran sobretot a l'aigua dolça, els mars i oceans podrien suposar tot un altre treball) són sistemes vius amb habitats extraordinàriament rics i complexos. Plantes, peixos, batracis i d'altres organismes tenen la seva llar als rius i llacs. Els aiguamolls són ecosistemes extraordinaris per les aus, i en general molts mamífers viuen perfectament adaptats als sistemes hídrics.

Per altra banda els rius duen gran quantitat de llots i terres rics en nutrients que quan s'acumulen a les marges generant espais de gran productivitat biològica. L'efecte d'un riu està molt més enllà del propi curs. El riu genera ecosistemes importants com són els boscos de ribera, alimenta els aqüífers i a la seva desembocadura genera espais marítims de rica biodiversitat gràcies a la gran quantitat de nutrients que aporta. Fins i tot les periòdiques inundacions que els rius provoquen (i que el ser humà a volgut evitar construint embassaments i canalitzant els rius) tenien efecte positius per les zones afectades, ja que fertilitzaven les terres i en alguns casos creen ecosistemes tant interessants com els boscos inundats.

Ampliar gràfic